Vedtægter for LM Musik

§ 1. Navn

LM Musik er navnet på Luthersk Missions (LMs) musikafdeling og er organiseret som en arbejdsgren med egen bestyrelse. LM Musik har hjemsted på LM’s sekretariat i Hillerød kommune.

§ 2. Grundlag

LM Musik er en del af LMs samlede virksomhed og bygger dermed sit arbejde på samme grundlag som organisationen i øvrigt. Dvs. at LM musik vil arbejde for at udbrede evangeliet ved at styrke musikudfoldelsen i LM.

§ 3. Formål

LM Musik arbejder med at fremme LM’s sang- og musikarbejde, herunder node- og musikudgivelser. LM Musiks formål er at skabe gode rammer for trivsel og udfoldelse indenfor sang- og musikarbejdet i LM. Det skal ske gennem inspiration til musikgrupper, lovsangsledere, kor og musikudøvende enkeltpersoner. Derudover gennem produktion og udgivelse af noder og musik til salg.

§ 4. Valg af bestyrelse

LM Musik ledes af en bestyrelse på op til 6 personer, der vælges således:

 • LM’s landsstyrelse (LS) vælger 4 personer, hver til en valgperiode på 2 år. Det tilstræbes, at der højest er to personer på valg ad gangen.
 • LM’s Børn og unges landsbestyrelse (LMBU) vælger 2 personer, hver til en valgperiode på 2 år. Det tilstræbes, at der højest er en person på valg ad gangen.

§ 5. Bestyrelsen

Bestyrelsen

 1. er ansvarlig overfor LS
 2. konstituerer sig selv hvert år ved første møde efter nyvalg.
 3. fastsætter selv sin forretningsorden.
 4. kan nedsætte et forretningsudvalg og ét eller flere arbejdsudvalg til at tage hånd om nærmere
  definerede opgaver.
 5. afholder møder når formanden eller et flertal i bestyrelsen skønner det påkrævet, dog mindst 3 gange årligt. Formanden indkalder til møderne.
 6. er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Alle beslutninger skal have
  tilslutning fra mindst 4 bestyrelsesmedlemmer.
 7. udarbejder referat over drøftelser og beslutninger. Referaterne tilsendes bestyrelsens medlemmer. LS modtager desuden referaterne via LM’s resursechef.
 8. udarbejder en skriftlig årsberetning, til godkendelse i LS og til orientering for LMBU’s landsbestyrelse.
 9. tegnes af formanden sammen med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

§ 6. Medarbejdere

 1. Til at varetage den daglige ledelse af musikarbejdet ansætter LS efter indstilling fra musikbestyrelsen én eller flere personer til musikkonsulent-opgaver.
 2. Medarbejdernes stillingsbeskrivelse fastlægges af bestyrelsen.
 3. Medarbejderne deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.
 4. LM Musik anser frivillige i musikarbejdet som ulønnede medarbejdere.

§ 7. Økonomi

Musikkonsulenten(erne) udarbejder på vegne af bestyrelsen et forslag til budget for LM musik i samarbejde med LM’s resursechef. Budgettet forelægges LS som en del af LM’s samlede budget-fremlæggelse.

§ 8. Ændringer

Ændringer i LM Musiks vedtægter godkendes af LS efter indstilling fra musikbestyrelsen.

§ 9. Ophør

Ophør af hele LM Musiks arbejde eller dele af det, kræver en LS-beslutning.

Således revideret af musikbestyrelsen august 2018. Således vedtaget af LandsStyrelsen 24. november 2018