Trykt i magasinet Budskabet, www.budskabet.dk

Lovsang er ikke en bestemt musikalsk genre, en følelse eller en særlig sindsstemning. Lovsang er den sang, der skabes og synges i taknemlighed over det, Gud har gjort for os. Der er blevet sunget lovsange, så længe mennesker har troet på Gud. Salmernes Bog sætter med sine lovsange ord på Guds egenskaber, på hans væsen og hans velgerninger. Mange af salmerne flytter fokus fra mennesket over på Gud. Det bør vores lovsange også gøre.

Gud opfordrer sit folk til tilbedelse og lovprisning. Ikke fordi han har brug for lovsangen for derved at blive mægtigere. Den højeste er almægtig i kraft af sig selv, men han opfordrer os til at synge og spille, fordi vi har brug for det. ”Det er godt at takke Herren og at lovsynge dit navn, du den Højeste” (Sl 92,2). Når vi lovsynger, kan det blive lettere for os at se, at han er stor!

Det er godt for os at prise ham – simpelthen. I lovsangen giver vi Guds kærlighed plads i vores hjerter, og Helligånden kan bruge sangene til at røre ved os. Når vi lovsynger Gud, kommer vi frem for ham, bøjer os for ham, åbner os for ham. Der opstår en dialog mellem mig og Gud. Som en bøn på vers.

Sand tilbedelse

Ægte lovsang er mere end sang og musik. Det er hjertets tak, når skabningen møder skaberen. Når det utilstrækkelige menneske erkender Guds storhed og erfarer hans kærlighed. Al sand tilbedelse er et gensvar på Guds åbenbaring af sig selv gennem Jesus og Bibelens ord om Guds velgerninger. Lovsang er altså en slags respons på Guds kærlighed til os. Guds kærlighed modtager vi af nåde. Hans kærlighed viser sig i skaberværket, i det daglige liv, i kærligheden mellem mennesker og ikke mindst i forsoningen med den hellige Gud ved Jesu offerdød.

Salmernes Bog repræsenterer et bredt register af salmetyper som fx bønnesalmer, takkesalmer, klagesalmer, trøstesalmer og lovprisningssalmer. De kan hjælpe os til at få et indblik i Guds væsen og give os gode grunde til at prise ham.

Ærefrygt for Gud

Salmerne er fx med til at give mennesker en ærefrygt for Gud, så de tager hans advarsler alvorligt, udfordres af hans anbefalinger og opmuntres af hans løfter:

”Herre, rejs dig i din styrke, vi vil prise din vælde med sang og spil” (Sl 21,14).

”Herren er mit lys og min frelse, hvem skal jeg da frygte? Herren er mit værn for mit liv, hvem skal jeg da være bange for?” (Sl 27,1).

Du kan måske læse hele Salme 111, som er en tætpakket lovprisning af, at Gud er den, der holder sin pagt med os, udfrier os, hersker over os og frelser os. I Salmernes Bog italesættes Guds skaberkraft som noget, der inspirerer til tilbedelse og lovprisning:

”Himlen fortæller om Guds herlighed, hvælvingen beretter om hans hænders værk…” (Sl 19,2).

”Syng en ny sang for ham, spil dejligt til jubelråb […] Ved Herrens ord blev himlen skabt, hele dens mangfoldighed ved et pust fra hans mund. Han samler havets vand som i en lædersæk og det store dyb i sine forrådskamre” (Sl 33,3.6f).

Salme 104 er én stor lovprisning af Guds skaberværk. Læs den selv!

Inspirationskilden

Der er ingen grænser for Guds almagt, visdom, hellighed og retfærdighed. Han er kilden til alt godt. Hans væsen er i fuldstændig harmoni og balance. Intet i universet kan rokke ved det. Gud skabte alt ud af intet blot ved brug af sine ord. Han opretholder alt levende og forhindrer det i at gå til grunde, før tid er. Han fortjener al ære og pris!

Så vi, der har erfaret Guds almagt og trofasthed, har stor grund til at ære Gud. Det kan vi gøre på mange måder. I ord og i handling. Har du brug for inspiration til dine formuleringer kan du finde den i Bibelen. Den amerikanske lovsangspræst Bob Kauflin skriver i sin bog Liv og Lovsang, at Salmernes Bog’s måde at fremhæve Guds storhed på, kan opsummeres ved brug af flg. begreber: fryd, forpligtelse, længsel og tillid:

  1. Fryd: Vi ærer Gud, når vi fryder os over glæden ved at kende ham og være kendt af ham. Eksempel: ”Fryd jer over hans hellige navn, de, der søger Herren, skal glæde sig” (Sl 105,3).
  1. Forpligtelse: Det ærer Gud, at vi ”forpligter” os til at stole på ham og tjene ham. være en hjælp til at bringe vores hjerter i harmoni med den gerning, Gud har gjort i os gennem evangeliet.
  1. Længsel: Vi ærer Gud, når vi udtrykker, at vi har behov for Gud; at vi længes efter ham. Eksempel: ”Min sjæl fortæres af længsel efter Herrens forgårde, mit hjerte og min krop råber efter den levende Gud” (Sl 84,3).
  1. Tillid: Det er også en tilbedelse af Guds storhed, når vi beskriver vores tillid til Gud – midt i lidelse, smerte og mismod. Her giver salmisterne eksempler på, at på trods af store prøvelser er Gud almægtig og rig på troskab: ”Har Gud glemt at være nådig? Holder han i vrede sin barmhjertighed tilbage? […] Du er den Gud, der gør undere, du viste folkene din styrke, du udfriede dit folk med din arm …” (Sl 77,10.15f).

Som salmisterne gør det, må vi også fremhæve Guds storhed ved at forkynde og elske den bibelske sandhed om Gud og ophøje vores ærefrygtindgydende Gud i tilbedelse, gerne med detaljerede lovprisninger af hans underfulde gerninger. Vores fælles lovprisning kan hjælpe os med at beskrive og proklamere, at der er en Gud, der er så meget større end os selv. Salmernes Bog kan være inspirationskilde i vores bøn og lovsang. Her sættes der ord på menneskers følelser i forskellige situationer: mismod, fortvivlelse, glæde, jubel, bekymring over synd, glæde over tilgivelsen, gråd, tilbedelse osv. I Salmerne åbner mennesker deres hjerte for Gud – og omvendt åbner Gud sit hjerte for mennesker.

At synge Guds ord

Når vi lovsynger, gør vi det oftest sammen med andre. Det giver en god fællesskabsfølelse og er vigtigt i et kristent fællesskab. Jeg vil samtidig anbefale, at du også tilbeder og lovpriser Gud i enerum. I trygge omgivelser inden for hjemmets fire vægge har blufærdigheden for, hvad andre tænker, ikke så stor magt. Jeg bliver mere Gud-bevidst end selv-bevidst i min lovprisning. Jeg kan give udtryk for min tilbedelse, lige som jeg har lyst til, uden at noget holder mig tilbage.

Fordi musik er så udviklet et sprog for mig, er det også naturligt, at jeg synger mine bønner. Enten til en kendt melodi eller én, jeg selv finder på. Jeg kan finde på at synge skriftsteder eller omskrive dem på en simpel melodi.

Vil du prøve det, kunne en typisk akkordrække være D – Em7 – G – A. Prøv fx med salme 95, 117 eller 145. Måske kan salmernes smukke poesi være med til at inspirere dig til at skrive nye sange med god lyrik.

 

At bede Guds ord

Det giver også god mening at bruge Salmernes Bog som inspiration til den personlige bøn. Mange af salmerne skal forstås som bønner, og de handler om forfatternes personlige følelser, men også om hele det israelitiske folks op- og nedture.

Bibelens salmer hjælper os til at sætte ord på følelser og sindstilstande, som måske ellers er svære at sætte ord på. Salmerne kan tjene som bønner, når vi ikke selv ved, hvad vi skal bede.

Læs et vers ad gangen fra en salme, og prøv så at bede ud fra de idéer, verset indeholder, og tænk dem sammen med bestemte mennesker og oplevelser i dit liv. Du kan evt. begynde med flg. salmer: 62, 92, 103, 145.

Jeg har selv erfaret, at skrevne bønner, bl.a. fra Salmernes Bog, giver en fornyet frihed til at fokusere på det, jeg beder om, i stedet for at jeg selv skal koncentrere mig om at sætte ord og mening sammen.